PRIVACYVERLARING – STICHTING DAADKRACHT BEWINDVOERING & INKOMENSBEHEER

1. Inleiding

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe Europese wet ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij al onze werkzaamheden als beschermingsbewindvoerder gebruiken we uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel. 

Stichting Daadkracht Bewindvoering & Inkomensbeheer is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Wij gaan altijd correct en veilig met uw gegevens om.

Onder het verweken van persoonsgegevens wordt verstaan: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerd procedures, zoals: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzendingen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Onze contactgegevens:
Stichting Daadkracht Bewindvoering & Inkomensbeheer
Feiko Clockstraat 93 B, 9665 BE Oude Pekela
tel.: 0599-820238
Email: info@stichtingdaadkracht.nl

2. Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen en gebruiken gegevens van u, de rechthebbende, waarvan de (toekomstige) gelden en goederen onder bewind zijn gesteld door middel van een beschikking van de kantonrechter. Voordat er sprake is van een beschikking van de kantonrechter verwerken we uw gegevens enkel te voorbereiding van de onderbewindstelling en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Waarom we gegevens verzamelen

Om alle zaken omtrent uw gelden en goederen goed te regelen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

4. Door ons verzamelde gegevens

4.1 Door u aan ons verstrekte gegevens.

Tijdens het intakegesprek geeft u aan dat u ons als bewindvoerder wens in te schakelen. Het verzoek tot onderbewindstelling moet verzonden worden aan de rechtbank. In dit verzoek staan een aantal persoonsgegevens van u.

De volgende persoonsgegevens zijn nodig voor het verzoek tot onderbewindstelling:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Als het nodig is zullen wij ook persoonsgegevens van uw naasten verwerken, bijvoorbeeld uw ouders, zus/broer, andere familieleden, etc.
 • Gegevens over uw financiële situatie (schulden).

4.2 Gegevens die we zelf verzamelen

De kantonrechter neemt een beslissing over uw verzoek tot onderbewindstelling. Deze beslissing wordt vastgelegd in een beschikking. Op grond van deze beschikking kunnen wij alle zaken omtrent uw en goederen regelen. Wij zullen vervolgens (mogelijk) de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Bankgegevens;
 • Gegevens omtrent uw salaris/uitkering
 • Gegevens omtrent uw vermogen;
 • Gegevens omtrent uw schulden;
 • Gegevens omtrent uw vaste lasten;

4.3 Bijzondere persoonsgegevens

Allen als het strikt noodzakelijk is, vragen wij om bijzondere gegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of gezondheid. Hieronder staan enkele voorbeelden.

 • Uw afkomst (staat vermeld op het legitimatiebewijs).
 • Gegevens omtrent uw gezondheid (indien er sprake is van mentorschap).
 • Gegevens omtrent uw gezondheid (facturen inz. uw zorg).
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens (Boetes).

Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen of doordat een derde partij ons deze gegevens toestuurt. Indien deze gegevens niet van belang zijn bij het uitvoeren van ons werk, dan gebruiken we deze niet.

5. Waarom we uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken

De kantonrechter is van mening dat u wegens uw fysieke/geestelijke toestand of het hebben van problematische schulden, uw vermogensrechtelijke belang niet behoorlijk kunt waarnemen. Om deze reden is de onderbewindstelling uitgesproken.

De beschermingsbewindvoerder mag zijn werk uitvoeren op basis van de beschikking waarin hij tot beschermingsbewindvoerder van de rechthebbende is benoemd.

6. Met wie we gegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet zomaar. dit doen wij enkel op het moment dat dit nodig is om ons werk uit te voeren, bijvoorbeeld in correspondentie met:

 • Instantie die betrekking hebben op uw vaste lasten (woningcorporatie of hypotheekverstrekker, energieleverancier, waterleverancier, gemeentelijke belasting, verzekeringsmaatschappij (zorgverzekering, inboedelverzekering, AVP, etc.) belastingdienst, internetprovider)
 • Uw werkgever of uitkeringsinstantie
 • Schuldeisers
 • Schuldhulpverleningsinstanties zoals Kredietbank, PLANgroep, WSNPbewindvoerder.
 • Overige instanties die bij u betrokken zijn; zoals bank, rechtbank, advocaat, notaris, zorginstelling, etc.

De gegevens die wij delen zijn:

 • De beschikking waarin de onderbewindstelling wordt uitgesproken (hierin staat uw naam, adres, geboortedatum/plaats en de grondslag voor de onderbewindstelling);
 • Referentienummer (bijvoorbeeld polisnummer, BSN, adres, geboortedatum);
 • Uw rekeningnummer.

7. Hoe we uw gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot onze systemen en uw gegevens.

8. Hoelang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zolang de onderbewindstelling voortduurt bewaren wij uw gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van ons werk.

In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 10 jaar, ook nadat de onderbewindstelling is beëindigd.

9. Welke rechten u heeft

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om deze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Voor verzoeken over uw gegevens kunt u per email contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Inzagerecht

U mag ons vragen welke gegevens van u we precies hebben. Deze vraag kunt u stellen per e-mail. We sturen u dan zo snel mogelijk een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van u hebben.

Recht op correctie

Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen echt door. Een correctie kunt ook doorgeven e-mail.

Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens

U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar hebben vaak toch de (wettelijke) bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken. We gebruiken uw gegevens om ons werk als beschermingsbewindvoerder te kunnen doen.

Recht op wissen van gegevens.

U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen wij die gegevens niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven daar de reden van op.

10. Waar u met vragen terecht kunt

De functionaris gegevensbescherming is degen op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

Naam:             Erik Cuiper
Organisatie:    Stichting Daadkracht Bewindvoering & Inkomensbeheer
Adres:             Feiko Clockstraat 93 B, 9665 BE Oude Pekela
E-mailadres:   info@daadkrachtbewindvoeringen.nl

11. Hoe u een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop met uw gegevens omgaan, kunt u klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

12. Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Nadere toelichting

Wetten en regels:

 • Titel 19 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 • Titel 20 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 • Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Grondslagen:

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

De verwerkingen die worden uitgevoerd door de beschermingsbewindvoerder zijn gebaseerd op grondslag 3.

Bijzondere persoonsgegevens

Extra gevoelige gegevens over u zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens. Het gaat om dan om uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in sommige gevallen ook fotomateriaal).

Burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN toegekend als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw BSM staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het nummer bestaat uit 9 cijfers.

Curatele- en bewindregister

In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie http://www.rechtspraak.nl/Registers

Centraal insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister op rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale register bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers

Huwelijksgoederenregister

Het huwelijksgoederenregister bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn ingeschreven. Iedereen kan het register kosteloos inzien. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers

Verwijsindex schuldhulpverlening

Door middel van samenwerking tussen de schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders binnen VISH, kunnen gerechtsdeurwaarders vaststellen of een debiteur geregistreerd staat bij een schuldhulpverleningsinstantie. Dat signaal is dan aanleiding voor de gerechtsdeurwaarder om schuldeiser te adviseren op de plaats te maken en om zijn vordering aan te leveren bij die schuldhulpverlener.